رمز را فراموش کرده اید؟ • بندگی کن تاکه سلطانت کنند
  تن رها کن تا همه جانت کنند
  سر بنه در کف ، برو در کوى دوست
  تا چو اسماعیل ، قربانت کنند
  بگذر از فرزند و مال و جان خویش
  تا خلیل الله دورانت کنند
  عیدتون مبارک
  ای تو جان نوبهاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی!
  ای تو شور آبشاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی!
  آمدی چون ماه تازه، تیغ بر کف، خنده بر لب
  آمدی ای عید قربان! خوش رسیدی، خوش رسیدی
  لینک
 • سید یاس کبود مدیر اجرایی نوشت یادداشتی برای r0z
  7 دقیقه پیش

  بندگی کن تاکه سلطانت کنند
  تن رها کن تا همه جانت کنند
  سر بنه در کف ، برو در کوى دوست
  تا چو اسماعیل ، قربانت کنند
  بگذر از فرزند و مال و جان خویش
  تا خلیل الله دورانت کنند
  عیدتون مبارک


  ای تو جان نوبهاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی!
  ای تو شور آبشاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی!
  آمدی چون ماه تازه، تیغ بر کف، خنده بر لب
  آمدی ای عید قربان! خوش رسیدی، خوش رسیدی

  لینک
 • سید یاس کبود مدیر اجرایی تصویری گذاشت برای محمد رضا مدحی
  10 دقیقه پیش

  نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه ؟
  نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یانه ؟
  برای طوف کویت جامه احرام بر بستم
  گدای دوره گرد گوشه خوانت شوم یانه
  خوشا آنان که با حق آشنایند
  مطیع محض فرمان خدایند
  چو ابراهیم اسماعیل خود را
  فدای امر الله می نمایند
  عید سعید «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارک
 • سید یاس کبود مدیر اجرایی تصویری گذاشت برای قاسم خزایی
  15 دقیقه پیش

  نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه ؟
  نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یانه ؟
  برای طوف کویت جامه احرام بر بستم
  گدای دوره گرد گوشه خوانت شوم یانه
  خوشا آنان که با حق آشنایند
  مطیع محض فرمان خدایند
  چو ابراهیم اسماعیل خود را
  فدای امر الله می نمایند
  عید سعید «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارک

 • آبروےاهل دل ازخاک پاےمادراست
  هرچه دارداین جماعت ازدعاےمادراست

  آن بهشتےراکه قرآن میکندتوصیف آن
  صاحب قرآن بگفتازیرپاےمادراست

  گرمےآغوش مهرش رانداردآفتاب
  مهربانتردیگرازمادرخداےمادراست
 • سید یاس کبود مدیر اجرایی تصویری گذاشت برای کیان
  1 ساعت پیش

  خوش اومدی