رمز را فراموش کرده اید؟
 • سید یاس کبود
  ۰۹, اردیبهشت, ۹۷

  درود بر رفقایى که
  دعا دارند ادعا ندارند!!
  نیایش دارند نمایش ندارند!!
  حیا دارند ریا ندارند
  رسم دارن اسم ندارن
  خوشبختی نگاه خداست دعا میکنم که هرگز خداوند چشم
  ازتون بر نداره

  خدای من بهشتی دارد، نزدیک،زیبا، بزرگ
  و به گمانم دوزخی دارد، کوچک ، بعید
  و در پی دلیلی ست که ببخشد ما را
  گاهی به بهانه یک دعا
 • سید یاس کبود
  49 دقیقه پیش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ دعای سحر ـــــــــــــــــــــــــ
  بسم الله الرحمن الرحیم

  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ بَهاَّئِکَ بِاَبْهاهُ وَکُلُّ بَهاَّئِکَ بَهِىُّ
  خدایا از تو خواهم به درخشنده ترین مراتب درخشندگیت با اینکه تمام مراتب آن درخشنده است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِبَهاَّئِکَ کُلِّهِ
  خدایا درخواست کنم به همه مراتب درخشندگیت
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ جَمالِکَ بِاَجْمَلِهِ وَکُلُّ جَمالِکَ جَمیلٌ
  خدایا از تو خواهم به زیباترین مراتب جمالت با اینکه تمام مراتب جمالت زیبا است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِجَمالِکَ کُلِّهِاَ
  خدایا از تو خواهم به همه مراتب جمالت
  اللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ جَلالِکَ بِاَجَلِّهِ وَکُلُّ جَلالِکَ جَلیلٌ
  خدایا از تو خواهم به باشکوهترین مراتب جلالت با اینکه تمام مراتب جلال تو باشکوه است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِجَلالِکَ کُلِّهِ
  خدایا از تو خواهم به همه مراتب جلالت
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِاَعْظَمِها وَکُلُّ عَظَمَتِکَ عَظَیمَةٌ
  خدایا از تو خواهم به بزرگترین مرتبه عظمتت با اینکه تمام مراتب عظمتت بزرگ است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّها
  خدایا از تو خواهم به همه مراتب عظمتت
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسَئَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِاَنْوَرِهِ وَکُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ
  خدایا از تو خواهم به نورانى ترین مراتب روشنی‌ات با اینکه تمام مراتب روشنی‌ات نورانى است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهِ
  خدایا از تو خواهم به همه مراتب نورت
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِاَوْسَعِها وَکُلُّ رَحْمَتِکَ واسِعَةٌ
  خدایا از تو خواهم به وسیعترین مراتب رحمتت با اینکه تمام مراتب رحمتت وسیع است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّها
  خدایا از تو خواهم به همه مراتب رحمتت
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاَتَمِّها وَکُلُّ کَلِماتِکَ تاَّمَّةٌ
  خدایا از تو خواهم به تمامترین کلمات (و سخنانت) با اینکه همه سخنانت تمام است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِکَلِماتِکَ کُلِّهَا
  خدایا از تو خواهم به همه سخنانت
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ کَمالِکَ بِاَکْمَلِهِ وَ کُلُّ کَمالِکَ کامِلٌ
  خدایا از تو خواهم به کاملترین مرتبه کمالت با اینکه تمام مراتب کمالت کامل است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِکَمالِکَ کُلِّهِ
  خدایا از تو خواهم به همه مراتب کمالت
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ اَسماَّئِکَ بِاَکْبَرِها وَکُلُّ اَسْماَّئِکَ کَبیرَةٌ
  خدایا از تو خواهم به بزرگترین نامهایت با اینکه تمام نامهایت بزرگ است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِاَسْماَّئِکَ کُلِّها
  خدایا از تو خواهم به همه نامهایت
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ باَعَزِّها وَکُلُّ عِزَّتِکَ عَزیزَةٌ
  خدایا از تو خواهم به عزیزترین مقام عزتت گرچه همه مراتب عزتت عزیز است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّها
  خدایا از تو خواهم به همه مراتب عزتت
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ مَشِیَّتِکَ بِاَمْضاها وَکُلُّ مَشِیَّتِکَ ماضِیَةٌ
  خدایا از تو خواهم به حق گذراترین مشیتت گرچه تمام مراتب مشیتت گذرا است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِمَشِیَّتِکَ کُلِّها
  خدایا از تو خواهم به حق تمام مراتب مشیت‌ات
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ قُدْرَتِکَ بِالْقُدْرَةِ الَّتى اسْتَطَلْتَ بِها عَلى کُلِّشَىْءٍ وَکُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطیلَةٌ
  خدایا از تو خواهم به حق آن قدرتت که احاطه پیدا کردى بدان بر هر چیز گرچه تمام مراتب قدرتت چنین است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِقُدْرَتِکَ کُلِّها
  خدایا از تو خواهم به همه مراتب قدرتت
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِاَنْفَذِهِ وَ کُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌ
  خدایا از تو خواهم به حق نافذترین مراتب دانش‌ات گرچه تمام مراتب دانش‌ات نافذ است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِعِلْمِکَ کُلِّهِ
  خدایا از تو خواهم به تمام مراتب دانش‌ات
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بِاَرْضاهُ وَکُلُّ قَوْلِکَ رَضِىُّ
  خدایا از تو خواهم به حق پسندیده ترین سخنانت با اینکه همه سخنانت پسندیده است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ
  خدایا از تو خواهم به حق همه سخنانت
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ مَساَّئِلِکَ بِاَحَبِّها اِلَیْکَ وَکُلُّ مَساَّئِلِکَ اِلَیْکَ حَبیبَةٌ
  خدایا از تو خواهم به حق محبوبترین خواسته‌هایت پیش تو گرچه همه‌ی خواسته‌هایت پیش تو محبوب است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِمَساَّئِلِکَ کُلِّها
  خدایا از تو خواهم به حق همه خواسته‌هایت
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِاَشْرَفِهِ وَکُلُّ شَرَفِکَ شَریفٌ
  خدایا از تو خواهم به حق شریفترین مراتب شرفت با اینکه تمام مراتب آن شریف است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِشَرَفِکَ کُلِّهِ
  خدایا از تو خواهم به همه مراتب شرفت
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ سُلْطانِکَ بِاَدْوَمِهِ وَکُلُّ سُلطانِکَ داَّئِمٌ
  خدایا از تو خواهم به حق ابدى ترین مراتب سلطنت گرچه تمام مراتب سلطنتت جاویدان است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِسُلْطانِکَ کُلِّهِ
  خدایا از تو خواهم به حق تمام مراتب سلطنتت
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بِاَفْخَرِهِ وَکُلُّ مُلْکِکَ فاخِرٌ
  خدایا از تو خواهم به حق گران‌مایه‌ترین مراتب فرمانروایی‌ات، گرچه تمام مراتب فرمانروایی‌ات گران‌مایه است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ
  خدایا از تو خواهم به همه مراتب فرمانروایی‌ات
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ عُلُوِّکَ بِاَعْلاهُ وَکُلُّ عُلُوِّکَ عالٍ
  خدایا از تو خواهم به والاترین مقام بلندت گرچه همه مراتب آن والاست
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِ
  خدایا از تو خواهم به همه مراتب بلندی‌ات
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بِاَقْدَمِهِ وَکُلُّ مَنِّکَ قَدیمٌ
  خدایا از تو خواهم به حق قدیمترین نعمتت گرچه همه نعمتهایت قدیم است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِمَنِّکَ کُلِّهِ
  خدایا از تو خواهم به حق نعمتهایت
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِاَکْرَمِها وَکُلُّ آیاتِکَ کَریمَةٌ
  خدایا از تو خواهم به حق گرامى ترین آیاتت گرچه همه آیات تو گرامى است
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِآیاتِکَ کُلِّها
  خدایا از تو خواهم به حق همه آیاتت
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِما اَنْتَ فیهِ مِنَ الشَّاْنِ وَالْجَبَرُوتِ وَاَسْئَلُکَ بِکُلِّ شَاْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَها
  خدایا از تو خواهم بدانچه در آنى از مقام و بزرگى و از تو خواهم به هر مقامى جدا و به هر بزرگى جداگانه
  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِما تُجیبُنى [بِهِ] حینَ اَسْئَلُکَ فَاَجِبْنى یا اَللّهُ
  خدایا از تو خواهم به آنچه اجابت کنى دعایم
 • سید یاس کبود
  5 ساعت پیش

  همین الان یهوووویی
 • سید یاس کبود
  6 ساعت پیش

  انصاف یعنے

  اگـہ روزهاے سخت رسید
  روزهاے خوب زندگیت یادت بمونـہ
  انصاف یعنے

  بدونی"خـــــدای"روزهاے سخت
  همون"خدای"روزهاے خوبـہ
  لینک
 • سید یاس کبود
  6 ساعت پیش

  خـــ♡ـــــــدایـــــا
  خواستم بنویسم "ســـــلام"

  "سین" فـ ـ ـ ـ ـرار ڪرد و رفت پشت دیـــــوار شــــرم،
  "لام" لیز خورد و افتاد در مرداب گناه،
  "الف" قامتش راست شد و ماند در چارچوب حـــــرف،
  "میم" نشست محزون در ابتدای جاده تنهایی و من مـــــاندم مبهوت در زمستان واژه خـــــویش!

  خــــــــــدایا
  الفبایم را بگیر در دستـــــت، بینداز حروف را در خانه های نـــــیاز، آخر تـــــو تنها نویسنده محـــــبوب منی، خــــــــــــــــــــالق آوای کلام،
  اعتــــــــــماد دارم به قلـــــمت، ڪلیدی بــــــــــرای هر راز و نیاز

  فقــــــــــط

  اولین واژه ام را بنــــــــــویس

  "ســــــــــلام" بــــــــــه خـــــدای بـــــی نیاز...
  لینک
 • سید یاس کبود
  6 ساعت پیش

  ــــــــــــــــ سسسلام دوستان ـــــــــ


  یه سوال 


  اگه اسمون دل بارانی باشه      چطورمیشه افتابیش کرد


  اخه نمیدونم چرا داغونم من

  لینک
 • سید یاس کبود
  6 ساعت پیش

  خـــــــــ♡ـــــــــــدایـــــا
  تــــــــــو ڪه هیچوقت به من
  نمیگویی "بـــــرو"، نه؟!
  آخــ ـ ـ ـ ـر شنیده ام ڪه شیطان رانده شد از خـــــانه تـــــو،
  اشتباه شنیدم، نه؟!
  او خودش رفت، می دانم،
  شـ ـ ـ ‌ـ ـاید اگر او هم می دانست ڪه خــــــــــدایش مهربان است برمی گشت،
  آخر خـــــدای بی نیاز من دلـــــش بزرگتر از بزرگ است و می گذرد از خطاهای همه،
  آخر خـــــدای مهربان من "خـــــدا"ست و حتی شـــــاید اڪنون هم چشم هایش خیس باشد که چـــــرا شیطان برنگــــــــــشت

  خـــــدایـــــا همیشه دســــــــــتم را بگـــــیر،
  اگر رها ڪردم و رفتم گوشم را بگیر، آخـــــر من نـــــادانم و گستاخ و سیاه،
  امــــــــــا میدانم ڪه خــــــــــدایِ سفیدِ مهربانم میبخشد سیاهی انبوه، ⇦⇦اگــــــــــر بر دامانش چـــــادر بزنم

  خــــــــــدایا می دانم ڪه خدایی جز تو ندارم و خدایم هیچگاه به من نمی گوید : بــــــــــرو

  ڪاش همیشه پیشت میماندم
  لینک