رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: تنهاییِ پنج شنبه شب ها
بدترین اتفاق تاریخ است
برای آدمی که به شیطنت وشلوغیِ آخر هفته
عادت کرده!
کاری بابقیه ی روزها ندارم
آخر هفته نباید تنها بود !
اشتراک گذاشته شده با: همه