رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: تمام شد !
این دو کلمه شما را یاد چه می اندازد!؟
غذا تمام شد !
نان تمام شد !
فیلم تمام شد !!
و خیلی چیزهای دیگر که روی در و دیوار زیاد می بینید
جالب ترین تمام شدی که دیدم
روی تابلو جلوی ورودی کافه بود
نوشته بود :
خوش آمدید
با فاصله ای کمی پایین تر ادامه جمله نوشته شده بود :

تمام شد !
آدمی که این خوش آمدگویی را برای شما نوشته است دیگر نیست


و اما آدم ها تنها چیزی هستند که به تمام شدنشان فکر نمی کنیم...

علیرضا فرد

.
اشتراک گذاشته شده با: همه