رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: ❥ آسمونْ آبیِه ْ،

جآیِِ↜ اُوْنْ ↝ْ خآلیِهْ 웃

کِه بآشِه وُ بِبینِه، ??

اینْقَدْ ☜ حآلِمون ☞ْ عآلیِه✘ْ .

Mඋ A ħµzµr㉫t
تصویری گذاشت برای Ali ستاره فیسـ نگاه
اشتراک گذاشته شده با: همه