رمز را فراموش کرده اید؟
 • علی امیرعسجدی
  ۲۷, آبان, ۹۶
 • علی امیرعسجدی نوشت یادداشتی برای سلما
  56 دقیقه پیش


  gol.bandicam_2016_12_14_17_30_48_145.jpggol.
  سلام دوست  گُلم ،ایّامتان به کام،عباداتتان قبول حق،روز و روزگارتون خوش و خرّم  باد
  سلام؛دوست عزیزم؛سلما خانوم،عزیز،یه حرف حساب؛

  میدونید؟محبّت و دوست داشتن بسیار زیباست

  امّا محبّت ناب ودوست داشتن زوری نیست
  اختیاری است،اختیاری
  اداری هم نیست
  ساعت کارهم، ندارد
  شبانه روزیست خواب و خوراک نمیشناسد
  شوخی نیست،جدی-هم-نیست!
  یک بازی ست که بلد بودن-میخواد
  و قاعده خودش را خودش تعیین میکند...
  عاطفۀ محبّت و دوست داشتن یا هست یا نیست!

  حدِّوسط ندارد.دوستتون داریم براسلامتیتون هم دعامیکنیم قدرهمو بدونیم تا خداهم لطفی کنه؛عاقبت بخیر باشیم-اِن شاءََالله


  725325v80m0346dj.gifمشـاورتربیتی خانواده علی امیرعسجدی725325v80m0346dj.gif
  niniweblog.com


  http://facenegah.com/moshavereh/
  Click here to enlarge
  27.gifClick here to enlarge


  611.gif


  لینک
 • علی امیرعسجدی نوشت یادداشتی برای هادی نظری
  58 دقیقه پیش


  gol.bandicam_2016_12_14_17_30_48_145.jpggol.
  سلام دوست عزیزم ،ایّامتان به کام،عباداتتان قبول حق،روز و روزگارتون خوش و خرّم  باد
  سلام؛دوست عزیزم؛سالروز زمینی شدنتون،مبارک،یه حرف حساب؛

  میدونید؟محبّت و دوست داشتن بسیار زیباست

  امّا محبّت ناب ودوست داشتن زوری نیست
  اختیاری است،اختیاری
  اداری هم نیست
  ساعت کارهم، ندارد
  شبانه روزیست خواب و خوراک نمیشناسد
  شوخی نیست،جدی-هم-نیست!
  یک بازی ست که بلد بودن-میخواد
  و قاعده خودش را خودش تعیین میکند...
  عاطفۀ محبّت و دوست داشتن یا هست یا نیست!

  حدِّوسط ندارد.دوستتون داریم براسلامتیتون هم دعامیکنیم قدرهمو بدونیم تا خداهم لطفی کنه؛عاقبت بخیر باشیم-اِن شاءََالله


  725325v80m0346dj.gifمشـاورتربیتی خانواده علی امیرعسجدی725325v80m0346dj.gif
  niniweblog.com


  http://facenegah.com/moshavereh/
  Click here to enlarge
  27.gifClick here to enlarge


  611.gif


  لینک
 • علی امیرعسجدی نوشت یادداشتی برای آرامش
  58 دقیقه پیش


  gol.bandicam_2016_12_14_17_30_48_145.jpggol.
  سلام دوست عزیزم ،ایّامتان به کام،عباداتتان قبول حق،روز و روزگارتون خوش و خرّم  باد
  سلام؛دوست عزیزم؛سالروز زمینی شدنتون،مبارک،یه حرف حساب؛

  میدونید؟محبّت و دوست داشتن بسیار زیباست

  امّا محبّت ناب ودوست داشتن زوری نیست
  اختیاری است،اختیاری
  اداری هم نیست
  ساعت کارهم، ندارد
  شبانه روزیست خواب و خوراک نمیشناسد
  شوخی نیست،جدی-هم-نیست!
  یک بازی ست که بلد بودن-میخواد
  و قاعده خودش را خودش تعیین میکند...
  عاطفۀ محبّت و دوست داشتن یا هست یا نیست!

  حدِّوسط ندارد.دوستتون داریم براسلامتیتون هم دعامیکنیم قدرهمو بدونیم تا خداهم لطفی کنه؛عاقبت بخیر باشیم-اِن شاءََالله


  725325v80m0346dj.gifمشـاورتربیتی خانواده علی امیرعسجدی725325v80m0346dj.gif
  niniweblog.com


  http://facenegah.com/moshavereh/
  Click here to enlarge
  27.gifClick here to enlarge


  611.gif


  لینک
 • علی امیرعسجدی نوشت یادداشتی برای haniyeh74 joon
  59 دقیقه پیش


  gol.bandicam_2016_12_14_17_30_48_145.jpggol.
  سلام دوست عزیزم ،ایّامتان به کام،عباداتتان قبول حق،روز و روزگارتون خوش و خرّم  باد
  سلام؛دوست عزیزم؛سالروز زمینی شدنتون،مبارک،یه حرف حساب؛

  میدونید؟محبّت و دوست داشتن بسیار زیباست

  امّا محبّت ناب ودوست داشتن زوری نیست
  اختیاری است،اختیاری
  اداری هم نیست
  ساعت کارهم، ندارد
  شبانه روزیست خواب و خوراک نمیشناسد
  شوخی نیست،جدی-هم-نیست!
  یک بازی ست که بلد بودن-میخواد
  و قاعده خودش را خودش تعیین میکند...
  عاطفۀ محبّت و دوست داشتن یا هست یا نیست!

  حدِّوسط ندارد.دوستتون داریم براسلامتیتون هم دعامیکنیم قدرهمو بدونیم تا خداهم لطفی کنه؛عاقبت بخیر باشیم-اِن شاءََالله


  725325v80m0346dj.gifمشـاورتربیتی خانواده علی امیرعسجدی725325v80m0346dj.gif
  niniweblog.com


  http://facenegah.com/moshavereh/
  Click here to enlarge
  27.gifClick here to enlarge


  611.gif


  لینک
 • علی امیرعسجدی نوشت یادداشتی برای محمد
  59 دقیقه پیش


  gol.bandicam_2016_12_14_17_30_48_145.jpggol.
  سلام دوست عزیزم ،ایّامتان به کام،عباداتتان قبول حق،روز و روزگارتون خوش و خرّم  باد
  سلام؛دوست عزیزم؛سالروز زمینی شدنتون،مبارک،یه حرف حساب؛

  میدونید؟محبّت و دوست داشتن بسیار زیباست

  امّا محبّت ناب ودوست داشتن زوری نیست
  اختیاری است،اختیاری
  اداری هم نیست
  ساعت کارهم، ندارد
  شبانه روزیست خواب و خوراک نمیشناسد
  شوخی نیست،جدی-هم-نیست!
  یک بازی ست که بلد بودن-میخواد
  و قاعده خودش را خودش تعیین میکند...
  عاطفۀ محبّت و دوست داشتن یا هست یا نیست!

  حدِّوسط ندارد.دوستتون داریم براسلامتیتون هم دعامیکنیم قدرهمو بدونیم تا خداهم لطفی کنه؛عاقبت بخیر باشیم-اِن شاءََالله


  725325v80m0346dj.gifمشـاورتربیتی خانواده علی امیرعسجدی725325v80m0346dj.gif
  niniweblog.com


  http://facenegah.com/moshavereh/
  Click here to enlarge
  27.gifClick here to enlarge


  611.gif


  لینک
  • شخصی تا کنون این را دوست نداشته.
 • علی امیرعسجدی نوشت یادداشتی برای ساسان عسگری
  59 دقیقه پیش


  gol.bandicam_2016_12_14_17_30_48_145.jpggol.
  سلام دوست عزیزم ،ایّامتان به کام،عباداتتان قبول حق،روز و روزگارتون خوش و خرّم  باد
  سلام؛دوست عزیزم؛سالروز زمینی شدنتون،مبارک،یه حرف حساب؛

  میدونید؟محبّت و دوست داشتن بسیار زیباست

  امّا محبّت ناب ودوست داشتن زوری نیست
  اختیاری است،اختیاری
  اداری هم نیست
  ساعت کارهم، ندارد
  شبانه روزیست خواب و خوراک نمیشناسد
  شوخی نیست،جدی-هم-نیست!
  یک بازی ست که بلد بودن-میخواد
  و قاعده خودش را خودش تعیین میکند...
  عاطفۀ محبّت و دوست داشتن یا هست یا نیست!

  حدِّوسط ندارد.دوستتون داریم براسلامتیتون هم دعامیکنیم قدرهمو بدونیم تا خداهم لطفی کنه؛عاقبت بخیر باشیم-اِن شاءََالله


  725325v80m0346dj.gifمشـاورتربیتی خانواده علی امیرعسجدی725325v80m0346dj.gif
  niniweblog.com


  http://facenegah.com/moshavereh/
  Click here to enlarge
  27.gifClick here to enlarge


  611.gif


  لینک
  • شخصی تا کنون این را دوست نداشته.