رمز را فراموش کرده اید؟


all444xw5.gif

نایت اسکین

(سحرگاهان دعاکنیم همدیگررا)


سلام،سحر بخیز تجدید وضو کن

به آب توبه خود را شســتشو کن

اگر خواهی شوی پاک از پلیـدی

به درگاه خدای خویــش رو کن

به شکر نعمتــش تا می توانی

لبت را آشـــــنا با ذکــــر او کُــن

درِ رحمت به رویت کرده حق باز

به او رو آور و دفـــــع عدو کن

گدای درگه حق شو به عالم

گدایی گر کنی با آبرو کن

هرآنچه درد دل داری به عالم

سَــــحر با حقتــعالی گفتگو کن

اگرخواهی توفیض ازمحضرحق

از او توفیــــق طــــاعت آرزو کُـــن
.c9u2_162.gif


خدایا رحمت بیکرانت را برما ببـــاران


خدایاکرامتت برهمۀ انسانهامیرسد،به ما بیشترعنایت فرما«آمین»


درودبریارانِ صدیق مولاامام-زمان-عَجَّ-التماس-دعا
رمان 98لاوعلی امیرعسجدی مشاورتربیتی خانوادهرمان 98لاوکلمات کلیدی:


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: