رمز را فراموش کرده اید؟
جامی شکٖسته دیدم در بزم می فروشی
گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟

خندید و گفت زین جام جز عاشقان ننوشند
مست شکسته داند قدر شکسته نوشی...!!!

کلمات کلیدی:


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: